За компанијата

Податоци за нас и нашата дејност

 

* Фирмата Солар Инсталлерс Теам ДООЕЛ Скопје е од 2019 години со активна изведба на Соларни фотонапонски системи за Домакинства, Викендици од 1-12kW Хибрид, како и Соларни фотонапонски централи за Деловни и Индустриски објекти со мокност од 10kW, 20kW, 40kW, 100kW, 250kW на кровни површини, и Соларни фотонопонски централи на земја од 500kW, 1MW во Македонија, како и соларни проекти за Соларни Централи во странство Косово и Германија како инсталациски услуги како подизведувач.
* Фирмата Солар Инсталлерс Теам ДООЕЛ Скопјее застапник за Македонија за Соларните фотонапонски монокристални панели и опрема од фирмата ECO DELTA SOLAR од Кина, која ги произведува моментално најефикасните соларни панели HJT Bifacial, кои имаат најголема фабричка гаранција за квалитет од 12 до 30 години и гаранција за капацитет на производство за 30 години од 90%.

Намена за соларни централи до 100kW